Sinu asukoht:

Patsiendi õigustest

Soomes kehtib seadus patsiendi õigustest (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, säädös 785/1992, Link ). Selle kohaselt on:

  • Patsiendil on õigus saada head ravi ja kohtlemist. Võimaluste piires arvestatakse patsiendi emakeele, kultuuritausta ja isiklike vajadustega.
  • Ravimiseks on vajalik patsiendi nõusolek.
  • Patsiendile antakse infot tema tervisliku seisundi ja ravi kohta: mida ravi sisaldab, milliseid riske see kaasa toob ja milliseid ravialternatiive patsiendil on. Patsient võib ravist ka täiesti keelduda.
  • Ravi ootama sunnitud patsiendile teatatakse ootamise põhjus ja selle arvatav kestus.
  • Lapspatsiendi arvamust tuleb arvesse võtta siis, kui laps on piisavalt arenenud selle väljendamiseks. Lapse arengutaset hindab arst või muu spetsialist.
  • Lapse hooldajal ei ole õigust keelduda ravist, mis on vajalik alaealise elu või tervist ohustava ohu tõrjumiseks.
  • Raviga rahulolematu patsient võib teha raviasutusele märkuse või esitada kaebuse.
  • Raviasutusel peab olema patsienti abistav patsiendivolinik (potilasasiamies).

Lisainfot leiate:

Valvira
Potilasvakuutuskeskus
Soome seaduste andmebaas Finlex